Các loại câu trong tiếng Anh và Ielts essay - IELTS IDV

Các loại câu trong tiếng Anh và Ielts essay

BỐN LOẠI CÂU CHÍNH TRONG VĂN VIẾT TIẾNG ANH – IELTS WRITING

Học viết Ielts tốt – Học Ielts Writing điểm cao 7.0 ++ cùng giáo viên 8.0 writing – IDV

Câu được hình thành bởi các mệnh đề. Một mệnh đề gồm chủ ngữ + 1 vị ngữ (lưu ý chủ ngữ có thể gồm nhiều danh từ và vị ngữ có thể gồm nhiều động từ).

Một số mệnh đề có chủ ngữ ẩn (ví dụ mệnh đề rút gọn dạng V-ing khi 2 mệnh đề trong câu có cùng chủ ngữ: While driving to work, I saw an old men crying on the roadside.

CÂU ĐƠN (simple sentence): là 1 mệnh đề độc lập đầy đủ chủ vị (S+V)

 • I learn English mainly by watching films. (chủ ngữ: I, còn toàn bộ phần sau “I” là vị ngữ)
 • It is imperative for the government to impose green tax on cars. (chủ ngữ giả IT, vị ngữ là “to be”)

CÂU PHỨC (complex sentence): Là câu có ít nhất 1 mệnh đề chính và 1 mệnh đề phụ thuộc. Mệnh đề chính (S+V) có thể đứng riêng như là 1 câu đơn độc lập có nghĩa, còn mệnh đề phụ thuộc nếu tách ra sẽ không thể thành 1 câu độc lập có nghĩa đầy đủ. Phần in đậm ở câu dưới là mệnh đề phụ thuộc, phần còn lại là mệnh đề chính

 • You cannot speak English fluently if you do not practice regularly.
 • Having studied English for 10 years, I find it easy to complete this test.
 • Although he was wealthy, he was still unhappy.
 • She returned the computer after she noticed it was damaged.
 • Whenever prices goes up, customers buy less products.
 • Because I had to catch the train, I forgot to pack my toothbrush for our vacation.
 • As she was bright and ambitious, she became a manager in no time.

Câu phức có thể có từ nối giữa 2 mệnh đề hoặc KHÔNG (ví dụ câu có mệnh đề V-ing). Các từ nối hay dùng trong câu phức là:

 • After, before, until
 • Although, as, as if, as long as, as much as, as soon as, as though
 • Even if, even though, if, unless
 • In order to, in case, once
 • Because, since, so that, though
 • Who, which, that, when, whenever, whereas, where, wherever, while

CÂU GHÉP (compound sentence): Là câu bao gồm 2 mệnh đề độc lập ghép với nhau bằng một từ nối, mỗi mệnh đề có thể đứng riêng như 1 câu đơn. Các từ nối hay dùng trong câu ghép là: and, or, but, so, yet

 • I have always wanted to learn English, but I am too lazy.
 • I was lazy, so I did not pass the exam.
 • I tried to practice speaking English for at least 30 minutes per day, and my fluency finally got improved.

CÂU PHỨC TỔNG HỢP (compound-complex sentence) : gồm ít nhất 2 mệnh đề độc lập và 1 mệnh đề phụ thuộc:

 • Although I was busy, I tried to practice speaking English for at least 30 minutes per day, and my fluency finally got improved.

(Viết bởi cô DƯƠNG VŨ – IDV: https://www.facebook.com/duong5ting)

Để lại bình luận

Scroll
0982399830