Cách làm dạng True False Not Given Ielts Reading - IELTS IDV

Cách làm dạng True False Not Given Ielts Reading

Hướng dẫn cách làm đúng 100% Dạng True False Not Given (hoặc Yes No Not Given)

Đầu tiên tìm ra vị trí đoạn văn:

  • True False là cho những bài về FACTS, Yes/ No là cho những bài nêu quan điểm người viết
  • Dạng T/ F/ NG, các câu hỏi thường theo thứ tự trong đoạn văn, đáp án câu sau tìm ngay dưới phần bài đọc của câu trước đó
  • Nếu phần câu hỏi True/ False không xuất hiện đầu tiên: Đọc qua các câu hỏi tìm ra những từ khóa vàng (viết hoa, in đậm, in nghiêng, có chữ số) để tìm ra vị trí các đoạn văn cần đọc cho phần T/F bắt đầu từ chỗ nào.
  • Làm các câu dễ (có từ khóa dễ tìm trước), sau đó dựa theo nguyên tắc theo thứ tự để tìm ra chỗ cần đọc cho các câu trước hoặc sau nó nhanh hơn

Nguyên tắc xác định T/F/NG:

  • Đọc câu hỏi (statement) trước, xác định từ khóa vàng hoặc từ khóa chính (thuật ngữ chuyên ngành, từ khóa mang thông tin chính giúp hiểu rõ ý câu đó)
  • Dựa vào từ khóa đó, tìm trong đoạn văn (đã được tìm ra thứ tự ở bước trên), xem câu nào có chứa các từ khóa đó/ ý đó.
  • TRUE: Nếu tìm thấy câu có chứa các từ khóa / ý đó trong đoạn văn, hãy chia nhỏ cả 2 câu thành các mẩu thông tin nhỏ hơn và khớp từng phần nhỏ của 2 câu với nhau. Nếu NGHĨA của chúng khớp hoàn toàn hoặc NGHĨA của câu trong đoạn văn thậm chí bao trùm (rộng hơn) NGHĨA của câu statement, thì câu đó là TRUE (YES) . Lưu ý dạng bài này chỉ khớp NGHĨA nhé, từ ngữ có thể khác nhau do cách paraphrase nhưng nghĩa có thể như nhau

  • FALSE: Nếu có một mẩu thông tin giữa 2 câu không khớp nhau về NGHĨA thì sẽ có 2 trường hợp: (1) Nếu 2 câu đó có chứa từ đối lập nhau hoặc phủ định lẫn nhau (kiểu câu này đúng thì câu kia phải sai, dựa vào thông tin trong bài đọc có ĐỦ cơ sở đề khẳng định câu statement sai thì đáp án là FALSE (NO)

  • NOT GIVEN: (2) Nếu 2 câu đó có MỘT phần thông tin khác nhau nhưng dựa vào bài đọc KHÔNG có cơ sở để khẳng định câu statement là đúng hay là sai (có thể đúng mà cũng có thể sai) thì đáp án là NG (tác giả KHÔNG đề cập đến mẩu thông tin đó/ ý đó ví dụ không có so sánh chẳng hạn, dựa vào bài đọc KHÔNG có thông tin để sửa lại câu đó cho HỢP ý tác giả) . Nếu tất cả các từ khóa hay mẩu thông tin đều KHÔNG có trong bài thì cũng là NG, bạn đừng mất công tìm (nếu quá 1.5 phút mà chưa tìm ra)

Phân tích Ví Dụ:

Câu trên là NOT GIVEN vì tác giả chỉ  nhắc “không đưa qua sông” có thể là đưa ra sân bay mà cũng có thể là đưa ra ga tàu…do đó không có cơ sở kết luận câu đó là đúng hay sai so với ý tác giả.

Câu trên là NOT GIVEN vì “Numerous” là số lượng còn “Most of” là tỉ lệ (2 khái niệm không đồng nhất. “Largely” = mainly chỉ bổ nghĩa cho từ “diurnal”. Nhiều KHÔNG có nghĩa là PHẦN LỚN: ví dụ 100 cũng là nhiều rồi nhưng 100 của 1 triệu thì lại là phần nhỏ. Tác giả không nhắc đến tỉ lệ nên là NG

Câu dưới là FALSE bởi vì trong bài đọc nêu rõ là chưa tìm ra lí do trong khi câu đó lại nêu lí do là vì social science không quan trọng. Dựa vào bài đọc có đủ cơ sở để lập luận câu đó là sai so với ý tác giả chứ không phải là tác giả không đề cập ý đó.

Câu dưới là FALSE vì ý bài đọc là short-term rhythms of time còn câu statement lại là evolved over time (tiến hóa thì phải theo thời gian dài, hàm ý là long time)

(Copyright by IDV Ielts – Bài giảng là 1 phần khóa học + tài liệu IELTS READING ONLINE – đọc hiểu thông minh giúp bạn dễ dàng chinh phục các dạng bài khó của Ielts Reading và đạt band điểm Reading 7.0, 8.0 hay thậm chí 9.0 như  mong muốn: https://idvielts.com/khoa-hoc-ielts-online-uy-tin/)

Để lại bình luận

Scroll
0982399830